KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Çınarlı, Ege Perla, Ozan Abay Cd. No:8, 35170 Konak/İzmir adresinde mukim More İnovasyon Anonim Şirketi (Kısaca “More İnovasyon”) tarafından hazırlanmıştır. More İnovasyon tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK ve ilgili mevzuat tahtında veri sorumlusu sıfatını taşıyan More İnovasyon ile https://moredijital.com web sayfası vasıtasıyla sağlanan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak; sosyal medya platformları (facebook, twitter, whatsapp vb.) ve çevrimiçi mecralar (bize ulaşın iletişim formu, vb.) üzerinden More İnovasyon ile paylaştığınız ad-soyad gibi kimlik verileriniz, iletişim (telefon, adres, e-posta vb.) verileriniz, müşteri işlem ve pazarlama (seçtiğiniz gayrimenkul, vb.) verileriniz ile işlem güvenliği ile ilgili (IP bilgisi vb.) verileriniz; More İnovasyon tarafından söz konusu form içeriğinde belirtilen talep ve önerilerinize yanıt verilebilmesi, More İnovasyon’un hizmetleriyle ilgili olarak sizlerle iletişim kurulması amaçlarıyla işlenmektedir.

More İnovasyon departmanlarınca; sunulan hizmetlerin satış öncesi, satış ve satış sonrası/destek ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi (bölge müdürlükleri ile danışmanların bu kapsamda faaliyetleri talep yönetimi, vb.) veya pazarlama süreçlerinin (gayrimenkul/ hizmet tercihlerinize göre farklı zamanlarda size sunulacak kişiye özel teklif ve sair faydalara ilişkin tanıtım, bilgilendirme ve ticari elektronik ileti faaliyetleri gibi) yürütülmesi ve More İnovasyon’un tabi olduğu mevzuat gereğince icra etmekle yükümlü olduğu hususların icrası amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

More İnovasyon ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, More İnovasyon iş ortakları, bölge müdürlüklerine, danışmanlarına, tedarikçilerine (teknoloji altyapı sağlayıcıları, iletişime geçtiğiniz facebook, twitter, whatsapp vb. ilgili sosyal medya platformu veya google vb. gibi dijital platformlar) yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. More İnovasyon ya da yukarıda yer verilen aktarım yapılan üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulmasıyla ilgili olarak gerekli olması (teklif verme ve sözleşme kurulması süreçleri açısından) (f)veri sorumlusunun meşru menfaati ve ayrıca açık rızanız (pazarlama süreçleri açısından) hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, yukarıda zikredilen hukuki sebeplerle uyumlu olarak, ilgili hukuki sebebin iktiza ettiği (ilgilendiğiniz gayrimenkul ile ilgili olarak talebiniz üzerine size belirli aralıklarla bilgilendirme yapılması gibi) süre, mevzuatta öngörülen süre ya da açık rızanız süresince KVKK ve ikincil mevzuatta öngörülen koşullarda muhafaza edilmektedir.

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca More İnovasyon’a yazılı olarak ya da KVKK’da açıklanan diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. More İnovasyon olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Saygılarımızla,

More İnovasyon Anonim Şirketi